Arquitectura Sana - Espacios Sanos - Biconstrucción y geobiología
Idioma:
  • Català
  • Castellano

Espais Sans

casa sana

 

Durant les últimes dècades ens hem anat allunyant dels patrons naturals de construcció, cegats per desenvolupament industrial, econòmic i tecnològic, que ens ha dut a generar edificis amb ambients interiors deficients, essent la patologia més coneguda, però no la única, el Síndrome de l’Edifici Malalt..

 

Nosaltres creiem que només hi ha una sola forma correcta de fer arquitectura i és la que cuida de la salut dels seus habitats, respecta el medi ambient i utilitza els mitjans al seu abast per ser el més eficient en termes energètics. Ara mateix al nostre entorn hi ha una proporció ínfima d’edificacions que es realitza segons aquests criteris. Potser el moments actual presenta una oportunitat per plantejar una manera diferent de construir, no basada únicament en criteris econòmics.

 

A grans trets, les característiques principals d’un espai saludable són 3: ús de materials naturals no tòxics, control de les radiacions –tant naturals com artificials- i utilització eficient dels recursos energètics. Això implica rescatar alguns coneixements oblidats i buscar un equilibri entre la comoditat i l’òptim per la salut i el medi ambient.

 

 

 


Casa sana: materials saludables

L’aire interior dels espais construïts sol estar un 80% més contaminat que l’exterior. Això es deu a una falta de ventilació, emissions dels materials de construcció i mobiliari, toxicitat afegida dels materials de neteja, brutícia en les instal•lacions de climatització… És especialment important controlar les característiques dels acabats superficials de les parets, sostres, paviments i mobiliari. Nosaltres assessorem sobre els materials més adequats a cada funció i amb menys emissions.

 

Qualitat ambiental

Els baixos valors d’oxigen i elevats índex de diòxid de carboni fan que en moltes oficines els treballadors abaixin el seu rendiment i motivació degut a la dolenta qualitat compositiva de l’aire. És molt important atendre aquest punt en cas d’intervenir en un habitatge, oficina o espai de treball. .

 

Per determinar la qualitat de l’aire interior, s’estudien quatre factors i les seves relacions:

Una baixa humitat relativa per certa temperatura, en un entorn excessivament sintètic i molt tecnificat pot generar la patologia denominada Síndrome de l’Edifici Malalt (conjunt de símptomes i patologies de salut observades en persones generades per la presència habitual en un edifici). Però no només aquest és un factor de risc. Hi ha altres símptomes que, aparentment, no se senten, ni escolten, ni oloren, ni es toquen… però els factors biològics (bactèries, fongs, mohos), físics (acústica, electrostàtica, camps electromagnètics) i químics (substàncies nocives, formaldehid, COVs, COPs, biocides…) estan presents i, segons en quin grau, poden alterar els sistemes biològics (immunològic, nerviós, endocrí) de les persones exposades a mitjans excessivament artificials.

 

Analitzant les causes i canviant patrons de ventilació i disminució de càrrega tòxica a tots els nivells, es poden aconseguir ambients més saludables que permetin usuaris més desperts, saludables i feliços..

 

 

casa-sana-2Cronobiologia:

És la ciència que estudia la relació entre la il•luminació artificial i els cicles circadians. Els habitants de les ciutats passen gairebé un 90% del temps en espais tancats. El nostre sistema biològic està regulat, entre d’altres factors, per la radiació solar: en funció de la longitud d’ona de l’espectre solar, el nostre cos sap si és al matí, al migdia o la nit. La llum artificial ha d’acompanyar l’espectre solar perquè no es generin cronodisrupcions. Els seus efectes poden ser: falta de concentració, son durant el dia i insomni nocturn, envelliment prematur, depressió, cansament…

 

Per això, és vital estudiar la qualitat lumínica dels espais interiors parant especial atenció a la temperatura de color, índex de reproducció cromàtica i monotonia cromàtica. El control i adequació d’aquests valors pot augmentar el rendiment, concentració i estat anímic dels treballadors d’una empresa o usuaris d’un habitatge.

 

 

Equilibri geològic i electromagnètic

La bona salut de l’hàbitat consisteix e un equilibri oscil•lant i dinàmic en el temps. Es important considerar les alteracions geològiques del terreny, com són les vetes d’aigua o les línies Hartmann i Curry, ja que poden generar alteracions de la salut. S’aconsella minimitzar la contaminació electromagnètica dels espais d’ús habituals, tant de la que ve de l’exterior com la que es genera al propi edifici. De la mateixa manera, és important cuidar la qualitat de l’aire en relació a l’electropolució.